Parama veikloms, skirtoms Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetams įgyvendinti, siekiant institucinių pokyčių

Finansuojama veikla – Europos mokslinių tyrimų erdvės prioritetų įgyvendinimas, siekiant institucinių pokyčių MSI:

1. Prisidėti prie Europos mokslinių tyrimų vertinimo sistemos tobulinimo (keičiant vertinimo tvarkas pagal Europos mokslinių tyrimų erdvės (toliau – EMTE) siūlymus ir atvirojo mokslo praktiką) (EMTE veiksmas Nr. 3: Daryti pažangą siekiant reformuoti mokslinių tyrimų, tyrėjų ir institucijų vertinimo sistemą, kad būtų pagerinta jų kokybė, veiklos rezultatai ir poveikis);

2. Parengti ir (arba) įgyvendinti lyčių lygybės ir lygių galimybių priemones (EMTE veiksmas Nr. 5: Skatinti lyčių lygybę ir įtraukumą, atsižvelgiant į Liublianos deklaraciją);

3. Stiprinti tyrėjų karjeros patrauklumą įgyvendinant EMTE instrumentus (diegiant žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją (HRS4R), tyrėjų karjeros stebėsenos sistemą ir kt.) (EMTE veiksmas Nr. 4: Skatinti patrauklią ir tvarią mokslinių tyrimų srities karjerą, subalansuotą talentų apykaitą ir tarptautinį, tarpdisciplininį ir tarpsektorinį judumą visoje EMTE);

4. Plėtoti veiklas, skirtas piliečių įtraukimui į mokslo kampanijas (EMTE veiksmas Nr. 14: Priartinti mokslą prie piliečių);

5. Skatinti abipusiškumu grindžiamą tarptautinį bendradarbiavimą (diegiant Europos Komisijos rekomendacijas dėl išorės grėsmių ir kt.) (EMTE veiksmas Nr. 9: Skatinti abipusiškumu grindžiamam tarptautiniam bendradarbiavimui palankią aplinką ir vienodas sąlygas).

6. Prisidėti prie žinių ir inovacijų ekosistemos pertvarkos, skatinančios žaliąją transformaciją bei ateities darbuotojų ugdymą ir perkvalifikavimą (EMTE veiksmas Nr. 11: EMTE, kuria siekiama žaliosios transformacijos; EMTE veiksmas Nr. 12: Spartinti žaliąją / skaitmeninę pagrindinių Europos pramonės ekosistemų pertvarką; EMTE veiksmas Nr. 13: Įgalinti aukštojo mokslo institucijas vystytis laikantis EMTE ir užtikrinant sinergiją su Europos švietimo erdve).

Aukščiau nurodytiems pokyčiams pasiekti skiriamas finansavimas kompetencijų ugdymo programoms parengti / atnaujinti / įgyvendinti; planams / strategijoms / metodikoms / aprašams parengti ir (arba) įgyvendinti; nacionalinėms ir (arba) tarptautinėms partnerystėms (bendradarbiavimo) skatinti; seminarams, konferencijoms ir kitiems dalijimosi patirtimi renginiams organizuoti ir (arba) dalyvauti.

Galimi pareiškėjai:

Mokslo ir studijų institucijos (MSI), įtrauktos į Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos registrą

Priemonę kuruoja Centrinė projektų valdymo agentūra. Informaciją apie priemonę teikia Marija Samavičiūtė, tel. +370 685 06 392, el. p. m.samaviciute@cpva.lt

Daugiau informacijos apie priemonę ir jos galimybes – CPVA puslapyje.