Asmens duomenų apsauga

Lietuvos mokslo tarybos tvarkomi (renkami, naudojami ir saugomi) asmens duomenys

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) programinio konkursinio finansavimo organizavimo ir vykdymo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, lytis, mokslo laipsnis, mokslo laipsnio suteikimo metai, darbovietė, pareigos, tel. numeris, el. pašto adresas. Atskirų programų vykdymo tikslais papildomai gali būti renkamas sąskaitos numeris, banko pavadinimas, gyvenamosios vietos adresas, gyvenimo aprašymas (CV).

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų; juridinių asmenų: mokslo ir studijų institucijų, kitų asmenų, kai jie savo iniciatyva pateikia duomenis vykdydami teisės aktų reikalavimus, Tarybos prašymu arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų paramos programų rengimo ir įgyvendinimo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, amžius, lytis, darbovietė, statusas darbo rinkoje, priklausymas socialinės rizikos grupėms, turimas išsilavinimas, dalyvavimas švietimo programose, tel. numeris, el. pašto adresas.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų; juridinių asmenų: mokslo ir studijų institucijų, kitų asmenų, kai jie savo iniciatyva pateikia duomenis vykdydami teisės aktų reikalavimus, Tarybos prašymu arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys teikiami į Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Taryba yra duomenų tvarkytojas) ir kitais įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Lietuvoje vykdomų MTEP ir doktorantūrų vertinimo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas. Tuo atveju, kai įvedama informacija apie ekspertą – eksperto mokslo sritis, kryptis (ekspertui nustatyta techninė galimybė paslėpti savo duomenis); Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-929 patvirtintos formos 13–16 punktuose nurodyti asmens duomenys, kai informacija renkama Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo tikslais.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų; juridinių asmenų: mokslo ir studijų institucijų, kitų asmenų, kai jie savo iniciatyva pateikia duomenis vykdydami teisės aktų reikalavimus, Tarybos prašymu arba pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys teikiami VšĮ Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui pagal 2018-05-21 sutartį dėl duomenų teikimo Nr. VS-3 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymo „Dėl universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo 2018 metais“ 9.3.2 papunktyje nustatyta tvarka, kitais įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Ekspertinių funkcijų vykdymo tikslu tiek svarstant šalies mokslo klausimus, tiek ir atliekant finansuojamų projektų ekspertinį vertinimą

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): vardas (vardai), pavardė (pavardės), kreipinys, gimimo data, pilietybė, adresas, internetinė svetainė, mokslo laipsnis, mokslo laipsnio suteikimo metai, mokslo laipsnį suteikusi institucija, ekspertinė kompetencija, ekspertinio vertinimo kalba (-os), publikacijos (meno darbai), darbovietė, pareigos, tel. numeriai, el. pašto adresas, gyvenimo aprašymas (CV); Apmokėjimui už ekspertų darbą renkama informacija: asmens kodas, banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, VSDFV išduoto pažymėjimo numeris, informacija apie papildomą pensijų įmoką (mokamas / nemokamas), asmens statusas (nuolatinis Lietuvos gyventojas / ne Lietuvos gyventojas), pajamų gavimo vieta.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys naudojami Lietuvos mokslo tarybos veikloje ir gali būti teikiami Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių 40 punkte nustatytomis sąlygomis.

Vidaus administravimo (personalo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas, tvarkant duomenis, susijusius su asmens sveikata, – 9 straipsnio 2 dalies b ir h punktai.

Tvarkomi duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, tel. numeriai, el. pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos; duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, tarnybos Lietuvos valstybei stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas; duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją; duomenys apie atostogas; duomenys apie atskirą darbo grafiką; duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas; informacija apie dirbtą darbo laiką; informacija apie skatinimą ir nuobaudas, tarnybinius, darbo pareigų pažeidimus; duomenys apie Tarybos tarnautojų ir darbuotojų veiklos vertinimą; viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys; ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens sveikata, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, teistumu; Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris; kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

Duomenys gaunami iš duomenų subjektų (tarnautojų ir darbuotojų); juridinių asmenų: VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Informavimo apie disertacijų gynimus tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): vardas, pavardė, disertacijos tema, doktorantūros baigimo data.

Duomenys gaunami  juridinių asmenų: mokslo ir studijų institucijų.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenų teikiamas: institucijos yra atsakingos už Tarybos interneto svetainėje talpinamų duomenų tikslumą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims.

Viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir vykdymo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): tiekėjų (fizinių asmenų) vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, išsilavinimas, darbovietė, pareigos, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

Duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Prekių, darbų, paslaugų sutarčių su tiekėjais vykdymo tikslu

Teisinis pagrindas: reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas.

Tvarkomi duomenys (informacija): tiekėjo (fizinio asmens) vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris ir kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo.

Duomenys gaunami iš duomenų subjekto.

Duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo tikslais. Konkretūs asmens duomenų saugojimo terminai nustatyti Tarybos dokumentacijos plane ir kituose teisės aktuose. Pasibaigus saugojimo laikui, dokumentai ir duomenys teisės aktų nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti į valstybės archyvą.

Duomenys teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Lietuvos mokslo tarybos Teisės, pirkimų ir personalo skyriaus teisininkas Marius Dijokas, tel. +370 676 16 167, el. p. dap@lmt.lt, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius